118 - પદ - ૧૦૯ - ઉપસંહાર / દયારામ


'રસિકવલ્લભ' આ શુભ ગ્રંથજી, વર્ણન કીધો પુષ્ટિપંથજી;
પૂર્ણ કરાવ્યો ગુરુ ગોવિંદજી, દૈવી જન દેવા આનંદજી. ૧

ગ્રંથ-નામનું પ્રયોજન
રસિકજનને વલ્લભ લાગેજી, સઘળા સંશય સુણતાં ભાગેજી;
કહ્યા પ્રમાણે આચરણ કરશેજી, તે વ્રજવલ્લભ પ્રભુને વરશેજી. ૨

ઢાળ
ફળશ્રુતિ
વરશે હરિ ઠરશે વૃંદાવન, અચલ લીલામાંહ;
શ્રી રાધિકાવર ગોપિકા સંગ રાસ ખેલે જ્યાંહ. ૩

સહુ પાપ મહાસંતાપ સમશે, થશે નિત્યાનંદ;
મન કર્મ વચન નિષ્કપટ ભાવે, સેવતાં ગોવિંદ. ૪

શ્રીનર્મદાતટ ચંડિપુરી, શ્રી શેષશાયી નિવાસ;
ત્યાંનો નિવાસી કવિજન, શ્રીકૃષ્ણ કેરો દાસ. ૫

શ્રીમંત ભટ સાઠોદરા, દ્વિજ જ્ઞાતિ નાગર વંશ;
પ્રભુરામ સુત કવિ દયાશંકર નામ, શ્રીહરિ અંશ. ૬

શક અષ્ટાદશ ચોરાશી શ્રાવણ એકાદશી ગુરુવાર;
છે અમલ પક્ષોચ્છવ દિવસ, આ ગ્રંથનો નિરતાર. ૭

શ્રીગોપીપતિ જન દયાનો, નિજ જાણી ઝાલ્યો હાથ,
દૃઢ પ્રેમ ભક્તિ આપની, આપો ધરોપદ નાથ. ૮

પ્રતિપદ ચરણ દશ એવાં પદ મેં, અષ્ટોત્તર શત કીધ;
શ્રીનાથજી કરુણા કરી એ, કરજો ગ્રંથ પ્રસિધ્ધ. ૯

इति श्रीकृष्ण्जनकविदयारामकृतो रसिकवल्लभ समाप्तोsयम् ॥
-૦-


0 comments


Leave comment