9 - પાતાળથી વ્યોમ લગી / ધીરુ પરીખ


પાતાળથી મૂગું મૂગું ફૂટ્યું ગાન
કોશ તણું કિચૂડાટે લાધ્યું;
થાળા મહીં ઠલવાઈ
ધોરિયામાં ખળખળ વાધ્યું.

ચાસચાસ પહોંચ્યું ગાન
મૂળમૂળ સીંચ્યું;
ફાટફાટ ઊંબી મહીં
ભીનલ સોડમ ભરી
હળુહળુ હીંચ્યું.

ચાડિયાની આંખ સામે
ચાંચ ગાન ચણી લીધું;
ટહુકાની પાંખે ચડી
આખું યે આકાશ ભરી દીધું.

પાતાળથી વ્યોમ લગી
વ્યાપી વળ્યું ગાન;
અણુ અણુ જડને યે
ફૂટ્યા આજ અગણિત કાન !


0 comments


Leave comment