2 - હું / ધીરેન્દ્ર મહેતા


હું જ ફૂલું ને ફાલું,
હું મારી અંદર મહાલું !

કિરણ અડીને ચાલી ગયું : એને મારા સલામ !
ઝાકળ દડીને ખાલી થયું : એને મારા સલામ !
આમથી આવી પવન હમણાં ઊડી ગયો છે આમ !
હુંયે સૌ સંગાથે ચાલું !

નભથી કાંઈ રંગ ખરે : એને ભાઈ, હિલ્લોળો !
ધરતી કાંઈ ગંધ ઝરે : એને બાઈ, હિલ્લોળો !
પંખીના કલશોર મહીં હિલ્લોળો હું હિલ્લોળો !
હરુંફરું ના કંઈયે ઝાલું !

૩૧-૭-૧૯૮૩


0 comments


Leave comment