7 - હું, છાયા અને બેચેન પગરવ / ધીરેન્દ્ર મહેતા


કહો જોઈએ શું ગઝલમાં હજી પણ?
હતા તે બતાડ્યા બધાયે વ્રણેવ્રણ !

હું, છાયા અને એક બેચેન પગરવ :
રહ્યાં ચાલતાં બસ સતત આ ત્રણેત્રણ...

બચી હોય એમાં રખે શક્યતા કૈં,
નિચોવો ફરી રેતના આ કણેકણ !

દિશા કઈ, દશા કઈ, હવે ગતિ કહો કઈ,
અહીં મીણનું ઘર અને ત્યાં રણેરણ !

મળ્યા ઝંખનાના જ અવશેષ કેવળ,
અમે ખોતરી જો અમારી ક્ષણેક્ષણ !

૯-૬-૧૯૭૮


0 comments


Leave comment