55 - શક્યતાની ચાલચલગત શું બતાવું બાદશા’ ? / ચિનુ મોદી


શક્યતાની ચાલચલગત શું બતાવું બાદશા’ ?
પંખીની પથ્થર થઈને કામ આવું બાદશા’ ?

નાગી તલવારોની વચ્ચે કેટલાં વરસો ગયાં ?
રેશમી સંબંધનાં વસ્ત્રો વણાવું બાદશા’ ?

પારકો પરદેશ છે ને આંતરી બેઠો સમય
શ્વાસની ખેંચે લગામો તો બચાવું બાદશા’.

હું ભિખારી છું અને તું પણ ગરીબી ભોગવે
લાગણીના કેટલા સિક્કા પડાવું બાદશા’ ?

એક દરિયો પગ વગર પણ કેટલું દોડી શકે
તખ્ત નીચે પાય મૂકે તો બતાવું બાદશા’.


0 comments


Leave comment