1.15 - હીંચકો / મનીષા જોષી


આજે તો બગીચાની લીલીછમ લોન પર
ચાલવાનું પણ નથી ગમતું.
ચમેલીની વેલ પાસેથી પસાર થતાં
એની સુગંધ નાકને અડી જાય છે.
પણ ત્યાંયે, વધુવાર ઊભવું નથી ગમતું.
બેન્ચ પર બેસીને સમયને મારતા
બે નિવૃત્ત વૃદ્ધો
અને એક ખૂણો શોધી લઈ ગુફતેગુ કરતા
બે પ્રેમીઓ વચ્ચે પણ
કોઈ ખાસ ફરક નથી દેખાતો.
ધ્યાન આકર્ષિત કરે છે,
તો એકમાત્ર હીંચકો !
પેલી છોકરીના ઊતરી ગયા પછી પણ
ચિચાટિયા અવાજે
ખાલી ખાલી હાલ્યા કરતો એ હીંચકો !
અને હું અચાનક જ દોડી જઈને
અત્યંત ઉશ્કેરાટથી
એને હાથથી અટકાવી દઉં છું.


0 comments


Leave comment