1.19 - પીછો / મનીષા જોષી


આજકાલ મારો સમય કંઈક જુદીજ રીતે પસાર થઈ રહ્યો છે
રાત્રે હું દીવાલસરસા પંજા જકડેલી,
જીવડાને ખાઈ જવા માટે ચાંપતી નજર રાખીને બેઠેલી
ગરોળીને જોયા કરું છું,
અને દિવસે, ખાંડનો એક કણ
જમીન પર મૂકી દઈને પછી બેસી રહું છું,
કીડીના આવવાની રાહ જોઈને.
અને પછી ખાંડનો કણ એ કીડી પૂરેપૂરો ચૂસી લે
ત્યાં સુધી બસ જોયા કરું છું.
ગરોળીના પેટની સપ્તરંગી ચામડીમાં
પેલા જીવડાનો રંગ યાદ કરવા મથું છું.
એની ઉપસી આવેલી કીકીઓમાંનું બમણું તેજ
ટ્યુબલાઈટ જેમ પ્રકાશે છે.
હું એ પ્રકાશમાં પેલી કીડીનો પીછો કરું છું.
એના દર સુધી.
મારી ખાંડ પાછી લેવા માટે.


0 comments


Leave comment