વસંત જોષી

વસંત જોષી

જન્મ તારીખ :  06/14/1961
જન્મ સ્થળ :  ક્રાંકચ (તા.લીલીયા મોટા, જિ.અમરેલી)
અભ્યાસ :  ૧) બી.એ. (ગુજરાતી-ઇંગ્લિશ લિટરેચર)
૨) એમ.એ. (ગુજરાતી-ઇંગ્લિશ લિટરેચર)
૩) ડિપ્લોમા ઇન ડ્રામેટીક્સ (એમ.એસ.યુનિવર્સિટી, બરોડા)
વ્યવસાય :  આસીસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર, ઓલ ઇન્ડીયા રેડિયો, બરોડા
સન્માન :  ૧) એમ.એચ.કાંટાવાળા ગોલ્ડ મેડલ,
૨) ૧૦ કરતાં વધારે એવોર્ડ આકાશવાણી દ્વારા.